سری دانه ای

مدل :

سری :

عملکرد :

طول : سانتی متر عرض : سانتی متر ارتفاع : سانتی متر

وزن : کیلوگرم

سرعت عملکرد :

سیستم توزین :

وزن بسته : گرم

عرض لفاف : سانتی متر

طول بسته :

جنس لفاف :

برق مصرفی :

سایر تجهیزات :

تجهیزات سفارشی :

مناسب جهت :

سایر توضیحات : خطا در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی


بالا

مدل :

سری :

عملکرد :

طول : سانتی متر عرض : سانتی متر ارتفاع : سانتی متر

وزن : کیلوگرم

سرعت عملکرد :

سیستم توزین :

وزن بسته : گرم

عرض لفاف : سانتی متر

طول بسته :

جنس لفاف :

برق مصرفی :

سایر تجهیزات :

تجهیزات سفارشی :

مناسب جهت :

سایر توضیحات : خطا در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی


بالا

مدل :

سری :

عملکرد :

طول : سانتی متر عرض : سانتی متر ارتفاع : سانتی متر

وزن : کیلوگرم

سرعت عملکرد :

سیستم توزین :

وزن بسته : گرم

عرض لفاف : سانتی متر

طول بسته :

جنس لفاف :

برق مصرفی :

سایر تجهیزات :

تجهیزات سفارشی :

مناسب جهت :

سایر توضیحات : خطا در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی


بالا

مدل :

سری :

عملکرد :

طول : سانتی متر عرض : سانتی متر ارتفاع : سانتی متر

وزن : کیلوگرم

سرعت عملکرد :

سیستم توزین :

وزن بسته : گرم

عرض لفاف : سانتی متر

طول بسته :

جنس لفاف :

برق مصرفی :

سایر تجهیزات :

تجهیزات سفارشی :

مناسب جهت :

سایر توضیحات : خطا در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی


بالا

مدل :

سری :

عملکرد :

طول : سانتی متر عرض : سانتی متر ارتفاع : سانتی متر

وزن : کیلوگرم

سرعت عملکرد :

سیستم توزین :

وزن بسته : گرم

عرض لفاف : سانتی متر

طول بسته :

جنس لفاف :

برق مصرفی :

سایر تجهیزات :

تجهیزات سفارشی :

مناسب جهت :

سایر توضیحات : خطا در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی


بالا

مدل :

سری :

عملکرد :

طول : سانتی متر عرض : سانتی متر ارتفاع : سانتی متر

وزن : کیلوگرم

سرعت عملکرد :

سیستم توزین :

وزن بسته : گرم

عرض لفاف : سانتی متر

طول بسته :

جنس لفاف :

برق مصرفی :

سایر تجهیزات :

تجهیزات سفارشی :

مناسب جهت :

سایر توضیحات : خطا در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی


بالا